คุณสมบัติโปรแกรม  Human Resource Management Intelligence (HRMi)
HRMi 


        เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กรโดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน ทำให้ เกิดข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร ข่าวสารที่ได้มีความ ถูกต้องแม่นยำ และมีความรวดเร็ว

General Specification


        โปรแกรมสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลมากกว่า 1 สาขาในฐานข้อมูลเดียวกันUser Interface สวยงามง่ายต่อการใช้งานและรายละเอียดที่ใช้ในการทำงานถูกต้องและครบถ้วนมีระบบ Security เพื่อให้สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้ สามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ ,หน่วยงาน หรือตามช่วงพนักงานที่ต้องการได้ และสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งแบบแจกแจง และสรุป สามารถตรวจสอบได้ว่า User คนใดเข้าใช้งาน หรือ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนใดของระบบบ้าง  สามารถค้นหาข้อมูลตามข้อความที่ต้องการค้นหา(Key Word) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหา สะดวก และ รวดเร็ว  สามารถเลือกได้ว่าจะดูข้อมูลที่สถานะใช้งาน(Active) หรือไม่ใช้งาน(Inactive)ได้ กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก หรือ การใช้งานใดๆ ระบบจะแจ้งให้ User ทราบว่าความผิดพลาดนั้นเกิดจากสาเหตุใดซึ่งอยู่ในส่วนของ Task Result สามารถ Export ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Excel , Text, HTML ทุกหน้าจะมี Tab Administration ในการแสดงประวัติของข้อมูลว่า User คนใดเป็นผู้บันทึก บันทึกเมื่อวันที่เท่าใด และ User คนใดแก้ไขเมื่อวันที่เท่าใด

Setup


--สามารถกำหนดรหัสธนาคารได้เอง เพื่อนำไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง
--สามารถกำหนดรหัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพื่อนำไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการประมวลผลการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
--สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์การมองเห็นข้อมูลในกรณีที่ต้องการให้ User แต่ละคนเห็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
--รองรับการกำหนดกลุ่มพนักงานเพื่อช่วยในการจัดโครงสร้างหน่วยงานขององค์กร
--สามารถกำหนดรหัสรายได้ – รายหักได้ รวมถึงระบุประเภทรายได้ – รายหัก, ประเภทเงินได้, วิธีการคำนวณว่าต้องการให้รายได้ – รายหักนี้ ไปกำหนดจำนวนเองที่บันทึกการจ่าย หรือ กำหนดให้เป็นจำนวนคงที่
--สามารถกำหนดได้ว่า รายได้ – รายหักตัวใด ต้องการให้มีการคำนวณประกันสังคม , คำนวณภาษี หรือ คำนวณกองทุนสำรองหรือไม่
--สามารถกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายได้ว่า ใน 1 เดือนต้องการให้มีงวดการจ่ายกี่งวด และจ่ายวันที่เท่าไร จ่ายก่อนวันหยุด หรือ หลังวันหยุด
--สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดข้อกำหนดการลดหย่อนต่างๆได้โดยโปรแกรมได้กำหนดรูปแบบมาตรฐาน ตามกำหนดค่าใช้จ่ายเงิน ได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีและค่าลดหย่อนตามกฏหมายปัจจุบันมาให้ แต่หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้
--สามารถกำหนดรหัสประเภทการลาและจำนวนวันที่อนุญาตลาได้ทั้งยังสามารถระบุข้อกำหนดการลา ทั้งข้อกำหนดการหักเงิน และ ข้อกำหนดการจ่ายเงินคืน
--สามารถกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตรได้ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ ของเครื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นรหัสเครื่อง, ชื่อเครื่อง, ยี่ห้อเครื่อง, หมายเลขเครื่อง, รูปแบบการแสดงผล และ ข้อมูลของผู้ขาย ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถอ่าน Text File ของเครื่องรูดบัตรทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้
--สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนได้อย่างละเอียดเพื่อช่วยในการจ่ายรายได้ที่ไม่ประจำ เช่น เบี้ยขยันแบบขั้นบันได หรือรายได้ไม่ประจำอื่นๆ ที่ต้องการจ่ายแบบมีเงื่อนไข 
--สามารถกำหนดปฏิทินรวมของบริษัทได้ โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการให้แสดงรูปแบบปฏิทินเป็นแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ทั้งยังสามารถกำหนด Schedule หรือหมายกำหนดการของแต่ละวันเพิ่มเติมในปฏิทินได้

Organization


-สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทได้โดยละเอียดรวมทั้งสามารถกำหนดสาขาขององค์กรได้ไม่จำกัดจำนวนสาขา
--สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ขององค์กรไว้ได้มากกว่า 1 ปี
--สามารถกำหนดรหัสขององค์กร ลำดับสาขาขององค์กร และองค์กรต้นสังกัดได้
--สามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน และ ชื่อของหน่วยงานในองค์กรได้
--สามารถเพิ่ม ลด หรือ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานได้รวดเร็วและถูกต้อง
--สามารถกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงานได้
--สามารถบันทึกประเภทหน่วยงานจากระดับสูงสุด ลงไปหาระดับล่างได้ตามลำดับ
--สามารถกำหนดลำดับขั้นการลงโทษพนักงานที่ทำความผิดได้ และในการลงโทษสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำผิดเป็นจำนวนครั้ง และเลื่อนลำดับขั้นลงโทษขั้นต่อไปให้อัตโนมัติ
--สามารถกำหนด และแก้ไขข้อกำหนดของเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
--สามารถกำหนดข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนวันทำงานต่อเดือน จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน มาตรฐานจำนวนวันทดลองงาน หรือวิธีการคำนวณภาษี เป็นต้น

 

   
 
Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement